Полезна информация

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност.

АУЕР е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката.

Агенцията е администрация към министъра на енергетиката за изпълнение на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги, както и за насърчаване на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Мисията на агенцията е свързана с предоставянето на висококачествени административни услуги по отзивчив, прозрачен и обективен начин.

Приоритет в работата на АУЕР е удовлетвореността на обществото от действията на служителите на агенцията.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие предоставя информация и съдейства на физически лица, търговски дружества и общини относно източниците за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност и на проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България.

Предоставената по-долу информация касае Програми и Фондове, позволяващи включване на отделните заинтересувани физически лица, търговски дружества и общини.

  1. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
  2. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  3. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.
  4. Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (второ рамково споразумение).
  5. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
  6. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.