„Бултермострой“ ЕООД изпълнява проект за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19

11/02/2022

Проект № BG16RFOP002-2.077-1673-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява в рамките на процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. За целта Бултермострой получи 150 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът стартира на 11.02.2021 г. и е със срок на изпълнение три месеца.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.077-1673-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БУЛТЕРМОСТРОЙ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.